"Eko Nowa" Sp. z o.o. jest przedsiębiorstwem, którego 100% udziałów jest w posiadaniu gminy Piszczac.

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW MAJ - GRUDZIEŃ 2017 >>TUTAJ<<

INFORMACJA

 

W związku z trwającą modernizacją stacji uzdatniania wody w Połoskach Starych informujemy o możliwości czasowego pogorszenia się jakości wody w miejscowościach: Połoski, Połoski Nowe, Połoski Stare, Piszczac Trzeci, Trojanów, Zahorów. Wynika to z konieczności dostarczania wody bezpośrednio ze studni głębinowej, z pominięciem filtrów. Prace z tym związane rozpoczną się 12go czerwca 2017r. i potrwają ok. miesiąc. Pragniemy jednocześnie zapewnić, że pogorszenie jakości wody nie stwarza żadnego zagrożenia dla zdrowia i życia a jedynie może skutkować zwiększoną zawartością niektórych parametrów fizykochemicznych. Powyższe działania uzgodniono z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Białej Podlaskiej.

Za wynikłe utrudnienia przepraszamy.

"Eko Nowa" Sp. z o.o. jest przedsiębiorstwem, którego 100% udziałów jest w posiadaniu gminy Piszczac.
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych maj - grudzień 2019 r. >> Pobierz <<

Klauzula informacyjna dla interesantów Ekonowa sp. z o.o.

  • Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO” informuje się interesantów firmy Ekonowa spółka z o.o., że: 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Ekonowa spółka z o.o. z siedzibą w Piszczacu (21-530), ul Terespolska 38 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych z którym mogą Państwo skontaktować się poprzez e-mail iod@ekonowa.eu lub pisemnie na adres administratora danych. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 3. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu wykonania określonych prawnie obowiązków i zadań realizowanych dla dobra publicznego, w szczególności wynikających z ustawy z o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a także w pozostałych celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą Administratora, w tym w celu dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzenia działalności oraz do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów Administratora w tym realizacji żądań uprawnionych organów i służb (w takiej sytuacji Administrator danych zawsze weryfikuje legalność żądania służb i organów dotyczących udostępniania danych osobowych Pani/Pana), 4. Pozyskane od Państwa dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa 5. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa przez okres nie krótszy niż 10 lat licząc od początku roku w którym umowy, operacje, transakcje i postępowanie zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione oraz 10 lat dla usług nie objętych umową, wynikających z realizacji wymogów ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków 6. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania (w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne), usunięcia (prawo do bycia zapomnianym z wyjątkiem sytuacji gdy dane są niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa, któremu podlega Administrator danych), prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody niewynikającej z obowiązków nałożonych przez przepisy prawa), oraz prawo do przenoszenia swoich danych. 7. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu. 8. W przypadku stwierdzenia niezgodności w przetwarzaniu danych mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych